Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak Kişisel bilgileri fiziksel ve elektronik her türlü önlemi alarak ve uymakla yükümlü olduğumuz yasaların öngördüğü kural ve uygulamalara bağlı kalarak işlemekte ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak korumaktayız.

Turkish Yatırım, bu açıdan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ve bu Kanun ile ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde veri sorumlusu sıfatına haizdir. Kurumumuzca elde edilmiş/edilecek ya da Kurumumuzla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Kurumumuzca işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel verileriniz; Kurumumuz Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, internet şubesi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Kurumumuzca sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı bankalara, aracı kurumlara ve diğer 3. kişilere aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları ise aşağıdaki gibidir.

  1. a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

  1. d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme,
  3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki haklarınız Kanun’da öngörülen şartlar dahilinde 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 07.10.2016 tarihinden itibaren bankamıza başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili belirtilen hakları öğrenebilir ve bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve Onay Formu

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması Form

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası