DUYURULAR

• BISTECH Geçişi ile Birlikte VİOP Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme için tıklayınız.

• Acil ve Beklenmedik Durum Planı için tıklayınız.
• BIST SEANS SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

Değerli Yatırımcılarımız;

Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 27.10.2016 tarihli ve 30 sayılı toplantısı ile 14.11.2016 ( Pazartesi) tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıdaki kararları almış ve seans saatlerinde düzenlemeye gidilmiştir.

1. Pay Piyasasında tam ve yarım iş günlerinde seansların sabah açılışta saat 09.40’ta emir toplama ile başlamasına, açılış seansının saat 09.55’te bitirilmesine ve sürekli işlemlerin saat 10.00’da başlatılmasına, ayrıca yarım iş günlerinde gün sonunda bir değişikliğe gidilmemesine, tam iş günlerinde ise gün sonunda sürekli işlem son saatinin 17.30’dan 18.00’a çekilmesine, kapanış ve tek fiyattan işlemlerin ise 18.00 – 18.10 saatleri arasında gerçekleştirilerek seansın saat 18.10’da sona erdirilmesine,

2. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), seansın tam iş günlerinde saat 09.30’da başlamasına, Pay Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri için saat 18.10’da, diğer sözleşmeler için saat 18.15’te sona erdirilmesine,

3. Borçlanma Araçları Piyasası’nda seansın tam iş günlerinde saat 09.30’da başlamasına ve saat 17.30’da sona erdirilmesine, Pay Senedi Repo Pazarı’nda seansın tam iş günlerinde saat 10.00’da başlamasına,

karar verilmiştir.
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme için tıklayınız.

Turkish Yatırım olarak Kişisel bilgileri fiziksel ve elektronik her türlü önlemi alarak ve uymakla yükümlü olduğumuz yasaların öngördüğü kural ve uygulamalara bağlı kalarak işlemekte ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak korumaktayız.
Turkish Yatırım, bu açıdan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca ve bu Kanun ile ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde veri sorumlusu sıfatına haizdir. Kurumumuz elde edilmiş/edilecek ya da Kurumumuzla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Kurumumuzca işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.
Kişisel verileriniz; Turkish Yatırım Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Kuruluşumuzca sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.
Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 6362 sayılı kanununda belirlenen yatırım kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, SPK, BDDK, TCMB gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ana hissedarımız, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize; Sermaye piyasası faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, yurtiçi/yurtdışı yatırım kuruluşları ve diğer 3. kişilere aktarılabilecektir

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları ise aşağıdaki gibidir.

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki haklarınız Kanun’da öngörülen şartlar dahilinde 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 07.10.2016 tarihinden itibaren Kurumumuza başvurarak kişisel verileriniz ile ilgili belirtilen hakları öğrenebilir ve bilgi talep edebilirsiniz.

• TSBP Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Hakkında Duyuru tıklayınız.

• 2016 Turkishbank A.Ş. Bono İhracı Belgesine ulaşmak için lütfen için tıklayınız.

• Acil ve Beklenmedik Durum Planı için tıklayınız.

• Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları için tıklayınız.

• Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği için tıklayınız.

• Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri, Riskleri ve Güvenlik Tedbirleri ile Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri için tıklayınız.

• Risk Bildirim Formları için tıklayınız.

• Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru için tıklayınız.

• Ankara Şubemiz SPK’nın 32992422-205.04.01-E.2901 sayılı ve 10.03.2016 tarihli kararı hizmete başlamıştır. Karara ulaşmak için tıklayınız.

• Çiftehavuzlar Şubemiz SPK’nın 329922422-200-E.9502 sayılı ve 02.09.2015 tarihli kararı hizmete başlamıştır. Karara ulaşmak için tıklayınız.

• Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Müşteri Kar/Zarar Oranları İçin için tıklayınız.

• Emir Gerçekleştirme Politikası için tıklayınız.
• FATCA Hakkında bilgilendirme için tıklayınız.
1 Temmuz 2014’te yürürlüğe giren Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası (FATCA- Foreign Accounts Tax Compliance Act), ABD dışında faaliyette bulunan yabancı finansal kuruluşlar nezdindeki ABD statüsünde kişilerin sahip oldukları yabancı finansal varlıkların, ABD Gelir İdaresi IRS’ye (Internal Revenue Service) bildiriminin yapılması zorunluluğunu getirmektedir. Türkiye 3 Haziran 2014 tarihi itibarıyla, FATCA Model 1-A metninde “prensipte anlaşmaya varılan ülkeler listesi” ne dâhil edilmiştir.

ABD uygulamaları bakımından bu anlaşma kapsamında; US Indicia (ABD’li kişi) olarak belirlenen aşağıdaki gerçek ve tüzel kişi müşteri gruplarından ilave bilgi ve belgeler temin edilmesi gerekecektir, eğer bu özelliklere haiz bir müşterimiz iseniz şubenize başvurarak gerekli beyan ve formları doldurmanızı rica ederiz.

Gerçek kişiler (aşağıdaki şartların herhangi bir tanesini sağlayan) için;

• Uyruğunun ABD olması
• Doğum yerinin ABD olması
• Yerleşik ülkenin ABD olması
• Green card sahipliği
• Çifte vatandaşlıktan birinin ABD olması
• TIN/SSN (Tax Identification Number/ Social Security Number) numarasının bulunması
• Banka’da kayıtlı ABD adresi veya telefon numarası bulunması

Tüzel kişiler (aşağıdaki şartların tümünü sağlayan) için ;

• Menşei / kuruluş yerinin ABD olması ve ABD’de vergi muafiyeti bulunmaması
• %25 ve fazlası hisseye sahip firma ortaklarının yukarıdaki kriterlere sahip bir ABD kişisi olması
• Banka’da kayıtlı ABD adresi veya telefon numarası bulunması”

• Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo)Taahhüdü ile Alım Satım Yetki Belgesi'nin İptal Edildiğine Dair Açıklama için tıklayınız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca Kurumumuza 20.06.2001 tarihinde verilen ARK/RP-223 no'lu Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo)Taahhüdü ile Alım Satım Yetki Belgesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2014 tarihli 2014 /34 sayılı SPK bülteninde yayınlanan 16/12/2014 tarih ve 35/1256 sayılı kararında ''Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda bir sermaye piyasası faaliyeti olarak tanımlanmış olan repo ve ters repo işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler kapsamında sayılmadığı dikkate alınarak daha önce mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Kuruldan alınmış olan tüm Repo -ters repo yetki belgelerinin geçersiz sayılmasına hükmü uyarınca ; İlgili belgenin iptali 24.12.2014 tarihinde yapılmıştır.

• TEFAS Platformuna İlişkin Duyuru için tıklayınız.

• Yatırımcıların e-CAS uygulamasına kaydolmasına ilişkin bilgilendirme için tıklayınız.

• Sermaye Piyasası Araçları, Borsa ve Piyasa Bilgileri için tıklayınız.

• Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur Ve Riskleri için tıklayınız.

• Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri için tıklayınız.

• Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiye İşlemleri için tıklayınız.

• Elektronik işlemler hakkında bilgilendirme için tıklayınız.

• Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik için tıklayınız.

• Yatırımcı tazmin merkezine zaman aşımı nedeni ile devredilecek hesaplar için tıklayınız.

• İşlem kuralları bildirim formu için tıklayınız.

• Sürekli İş İlişkisi Kapsamında Alınması ve Teyidi Gereken Bilgiler için tıklayınız.

• Alo Takas ve Takas Net Tanıtım Broşürü için tıklayınız.

• Eski ve Yeni hisse senedi Fiyatlarında Ortaya çıkabilen uyumsuzluklar hakkında bilgilendirme için tıklayınız.

• MKK E-Cas Uygulaması için tıklayınız.

• 28.09.2009 tarihli “e-CAS Uygulaması İle Yatırımcıların Bilgilendirilmesi” konulu Genel Mektup için tıklayınız.

• BIST’de Borsa İşlemlerinin açık, düzenli ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesine aykırı emir ve işlemler ile bu nitelikteki emirleri veren veya işlemleri yapan yatırımcılara uygulanacak tedbirler hakkında Genelge için tıklayınız.

ÇEKİNCE

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Web sitesindeki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanilan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Web sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesindeki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesi sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Foreks piyasası kaldıraçlı bir pazardır. Yüksek seviyede risk içerir ve yatırdığınız paranın tamamını kaybetmenize sebep olabilir. Bu nedenle kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutardaki miktarlarla işleminizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Foreks yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olmanızı ve gerek duymanız halinde daha önce bu tip işlemleri yapmış olan kişilerden tavsiye almanızı öneririz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. , kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir.
BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'a ait olup, tekrar yayımlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hiz. A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Matriks’in sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgi için lütfen web sitesini ziyaret ediniz – http://www.matriks.web.tr

E-BÜLTENLERE ÜYE OLUN

E-posta
:
Yeniliklerden Haberdar Olmak ve Araştırma Raporlarımıza Ücretsiz Üyelik İçin Adınız ile E-Posta Adresinizi Bırakınız.

İLETİŞİM

GERÇEK SES İLE GERÇEK HİZMET
(212) 315 10 00
©2012 Her Hakkı Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Web sitesindeki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanilan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Web sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesindeki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesi sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Foreks piyasası kaldıraçlı bir pazardır. Yüksek seviyede risk içerir ve yatırdığınız paranın tamamını kaybetmenize sebep olabilir. Bu nedenle kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutardaki miktarlarla işleminizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olmanızı ve gerek duymanız halinde daha önce bu tip işlemleri yapmış olan kişilerden tavsiye almanızı öneririz.

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş, kurumsal internet adreslerinde diğer kurumlara ait internet adresi bağlantılarına (link) yer verebilir. Ancak, söz konusu internet bağlantıları üzerinden erişilen adres ve sayfalarda yer alan bilgi ve içeriğin doğruluğu ve hukuka uygunluğu hususunda garanti vermemektedir ve sorumluluk kabul etmemektedir.
BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'a ait olup, tekrar yayımlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı kapanış verilerdir.

Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hiz. A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Matriks’in sunduğu hizmetler hakkında detaylı bilgi için lütfen web sitesini ziyaret ediniz - http://www.matriks.web.tr